DK16_baner_www_AECOM.jpg

Wstęp

Firma konsultingowa Scott Wilson Sp. z o.o. opracowuje, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, “Projekt budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn (obwodnica Wójtowa) - Biskupiec od km około 153+000 do km 178+500.

[czytaj dalej]

Zakres projektu obejmuje wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego zawierającej wariantowe rozwiązania budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 16.

Każdy z proponowanych wariantów będzie oceniany przy uwzględnieniu kryteriów społecznych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych i techniczno- ekonomicznych. Ta faza dokumentacji zakończona zostanie opracowaniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Druga faza dokumentacji będzie związana z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego i przygotowaniem materiałów do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego.

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 16 od projektowanej obwodnicy Olsztyna (obwodnica m.Wójtowo) do m.Biskupiec (od km ok. 153+100 do km ok. km 178+500 istniejącej drogi krajowej ) celem uzyskania na tym odcinku trasy dwujezdniowej , bezkolizyjnej klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego)

Projektowana przebiega przez obszar gminy Barczewo i gminy Biskupiec.

W zakresie zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie:

* Drugiej jezdni drogi klasy GP z rezerwą terenu na dobudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu .
* Układu dróg lokalnych, serwisowych oraz dojazdowych umożliwiających obsługę przyległych terenów. Zadaniem dróg lokalnych, serwisowych i dojazdowych będzie przejęcie lokalnych powiązań komunikacyjnych oraz obsługa ruchu komunikacji zbiorowej (układ dróg lokalnych).
* Układu dróg rolniczych umożliwiających dojazd do odciętych pól i gospodarstw.
* Węzła drogowego „Łęgajny”, dla obsługi komunikacyjnej m.Barczewo i m. Łęgajny.
* Przebudowy węzła drogowego „Barczewo - przystosowanie do układu dwujezdniowego drogi DK16,
* Wiaduktów dla drogi głównej i dla dróg poprzecznych, których realizacja jest konieczna z/w na powiązania przyległych terenów.
* Mostów i przepustów nad ciekami wodnymi.
* Przejść dla pieszych (w tym podziemnych).
* Przejść dla zwierząt (wiadukty, mosty lub przepusty),
* Urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych,
* Urządzeń odwadniających pas drogowy wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych,
* Urządzeń oświetlenia drogowego,
* Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – dwustronnego w rejonie m.Nowe Marcinkowo wraz ze stanowiskiem do kontroli samochodów ciężarowych,
* Przebudowy urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją.

 Cel zadania inwestycyjnego:

* usprawnienie międzynarodowego i krajowego ruchu na kierunku wschód – zachód,
* zwiększenie wewnętrznej dostępności transportowej oraz spójności wewnętrznej,
* podwyższenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów,
* poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* zmniejszenie uciążliwości drogi dla mieszkańców.


Projektowana trasa drogowa spełniać ma następujące warunki techniczne:

* Klasa drogi – GP - droga główna ruchu przyspieszonego
* Prędkość projektowa Vp=100 km/h
* Predkośc miarodajna Vm=110km/h
* Szerokość drugiej jezdni – 7,0 m
* Szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
* Szerokość pobocza utwardzonego – 2,5 m
* Szerokość pasa rozdziału – 4,0 m z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu (pas odpowiednio zwiększony do 12,0 m)
* Max obciążenie na oś – 115 kN
* Skrajnia pionowa – 5,0 m

 

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016Kontakt|Mapa serwisu